CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY

   1. Trường hợp bị hủy bởi Măng Travel

Măng Travel có trách nhiệm thực hiện tổ chức tour cho khách hàng theo đúng như hợp đồng đã ký kết. Nếu không thực hiện thì phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại toàn bộ số tiền cho khách hàng đã đặt cọc trước đó.

    2. Trường hợp bị hủy bỏ do bên khách hàng:

  • Qúy khách phải cung cấp danh sách trước 10 ngày khởi hành.
  • Báo huỷ trước 8 đến 10 ngày trước khi khởi hành, bên báo hủy phải chịu phạt 30% tổng giá trị hợp đồng.
  • Báo hủy trước 5 đến 7 ngày, thì phải chịu phạt 50% tổng giá trị hợp đồng.
  • Báo hủy trước 2 đến 4 ngày thì phải chịu phạt 70% tổng giá trị hợp đồng.
  • Báo hủy trong vòng 24h trước giờ khởi hành thì phải chịu phạt 100% tổng giá trị hợp đồng.
  • Mọi thay đổi, báo hủy phải được thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của bên kia.

     3. Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng: Chương trình du lịch bị huỷ bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì những lý do như: Thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, chiến tranh thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tiêu chi bình đẳng và hỗ trợ lẫn nhau.